Din integritet är viktig för oss på Biomeraki AB (”Biomeraki”). För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig på bästa sätt kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter när du ger oss information. Som personuppgift räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, så som namn, telefonnummer eller IP-adress.
Den här integritets- och cookiepolicyn (”Policyn”) innehåller information om hur vi på Biomeraki AB, organisationsnummer 559297-7382, behandlar personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning, inklusive förordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Biomeraki är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs i enlighet med denna Policy.
I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra anvisningar. Exempel på detta är företag för transporter och betaltjänster. Med dessa företag har vi biträdesavtal för aktuella uppdrag.

Beskrivning

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH I VILKET SYFTE

Biomeraki samlar in personuppgifter i följande situationer:

  • När du handlar av oss i vår e-handelsbutik

Vi sparar din grunddata vid köptillfället för att kunna följa bokföringslagen. Enligt den är vi skyldiga att spara dina uppgifter i 7 år.

Vi sparar också dina uppgifter för att kunna fullgöra ditt köpeavtal.

  • När vi använder dina personuppgifter för marknadsföring

Personuppgifterna behandlas genom utskick av nyhetsbrev och/eller marknadsföringsutskick via e-post och/eller sms. Dina uppgifter behandlas baserat på att du tidigare har lämnat samtycke till behandlingen.

Vi sparar dina uppgifter tills du väljer att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss direkt eller genom att avregistrera dig direkt enligt instruktionerna längst ner i det utskick du har mottagit.

  • När du kontaktar oss via e-post, post, telefon, sms eller vår webbplats

När du kontaktar oss via exempelvis e-post eller telefon är behandlingen av dina personuppgifter beroende av vad ditt ärende gäller. Vi behandlar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera ditt ärende, det vill säga att vi efter noggrant övervägande bedömer att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Om ditt ärende kräver hantering så lagras dina uppgifter i tjugofyra (24) månader. Du har rätt att få information om hur länge uppgifterna kan komma att sparas och hur du gör för att återkalla ditt samtycke.

  • När du kontaktar oss via sociala medier

När du skickar meddelanden till oss på Instagram och/eller Facebook behandlar vi de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna hantera ditt ärende och säkerställa god service, till exempel om du kontaktar oss angående en försenad leverans eller liknande. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna skicka ut vinster efter tävlingar som vi har arrangerat i våra sociala mediekanaler.

Personuppgifterna sparas i tjugofyra (24) månader. Om vi bedömer att det finns ett intresse för oss och för dig att vi lagrar uppgifterna under en längre tid än så kommer du få en förfrågan om huruvida du samtycker till att vi sparar dina uppgifter en längre tid.

  • När vi hämtar/lämnar personuppgifter från/till tredje part

De uppgifter som vi behandlar om dig är i första hand de som du själv har lämnat till oss eller som vi har samlat in genom att du exempelvis har registrerat dig på vårt nyhetsbrev. Vi kan även komma att hämta eller köpa of­fentliga per­son­uppgifter om dig från ex­em­pelvis SPAR, Skat­tev­er­ket och an­dra myn­digheter och ak­törer. Inköp av uppgifter görs ofta genom före­tag spe­cialis­er­ade på in­for­ma­tion och adress­reg­is­ter. I dessa fall ans­varar Biomeraki AB för dina per­son­uppgifter genom ett av­tal med före­taget.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att vi överför dina personuppgifter till en samarbetspartner, till exempel leverantör av nyhetsbrev.

OM COOKIES (WEBBKAKOR)

När du an­vän­der vår webb­plats la­grar vi så kallade cook­ies på din da­tor. Då la­gras in­for­ma­tion om din an­vänd­ning av vår webb­plats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webb­plats från en an­nan webb­plats. Detta görs för att för­bät­tra an­vän­darup­plevelsen för dig som besökare.

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. En temporär cookie försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare, medan en permanent cookie sparas på din dator en längre tid.

In­for­ma­tion som la­gras kan vara teknisk in­for­ma­tion om din en­het, web­bläsarver­sion och IP-adress. Cook­ies in­nehåller dock inte uppgifter så som namn, per­son­num­mer och e-postadress. Om du inte vill att cook­ies la­gras i sam­band med ditt besök på vår webb­plats kan din webbläsare ställas in till att automatiskt neka lagring av cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare sparade cookies. Mer information om cookies finns på webbläsarens hjälpsidor samt på Post- och telestyrelsens webbplats.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rät­t en­ligt GDPR att få in­for­ma­tion om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas, att an­vänd­ningen av uppgifterna i vissa fall be­grän­sas och att felaktiga uppgifter rättas av oss. I vissa fall har du även rätt att begära överflyttning av dina personuppgifter till en annan leverantör (dataportabilitet).

Givetvis har du rätt att när som helst avstå från nyhetsbrev eller marknadsföringsutskick från oss. För att tillvarata denna rätt kan du med­dela oss direkt via exempelvis telefon eller e-post. Du kan också själv avbryta e-pos­tut­s­kick från oss genom att klicka på ”Avs­luta prenu­mer­a­tion” längst ned i det e-postmed­de­lande som du har mot­tagit från oss.

Notera att även om du spär­rar dig för en viss typ av ak­tivitet i vårt reg­is­ter kan vi ändå komma att kon­takta dig med vik­tig infor­ma­tion, som till exempel än­drade eller up­p­dat­er­ade vil­lkor, in­for­ma­tion om av­tal eller lagän­dringar.

Här Integritetsskyddsmyndigheten | IMY kan du läsa mer om vilka rättigheter du har enligt GDPR.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Vår strävan är att dina personuppgifter alltid ska behandlas inom EU/EES. I det fall personuppgifter som Holistic ansvarar för ska överföras till ett land utanför EU/EES görs det i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR. Det innebär att det ska finnas ett beslut från EU-kommissionen om att det tredje landet säkerställa adekvat skyddsnivå eller att det har vidtagits lämpliga skyddsåtgärder. Det kan också röra sig om att vissa undantag är tillämpliga enligt GDPR, till exempel genom att du har samtyckt till att dina personuppgifter överförs till tredje land.

Publicering på Instagram och/eller Facebook innebär att en överföring av dina personuppgifter kommer att ske till USA, vilket är ett tredje land. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, inklusive GDPR. I USA gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i USA att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna skicka meddelanden till oss eller delta i våra tävlingar på sociala medier.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Den här Policyn kan komma att än­dras och den senast up­p­dat­er­ade ver­sio­nen hit­tar du alltid på vår hemsida. Om vi gör väsentliga än­dringar i Pol­icyn kan vi komma att kon­tak­ta dig di­rekt med mer in­for­ma­tion.

SÅ KONTAKTAR DU OSS

Om du har frågor om Policyn eller vår verksamhet i övrigt är du välkommen att kontakta oss:


Biomeraki AB

Bispmotalagatan 5

59130 MOTALA

info@biomeraki.se